Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC)

Doelstelling Dienst EOC

Soms hebben leerlingen tijdelijk extra steun nodig op school. Dit kan zijn op het gebied van leren en/of op sociaal-emotioneel gebied. Samen met de leerling en alle betrokken streven we naar het oplossen of verminderen van problemen die het schoolse functioneren beïnvloeden.
Ons team bestaat uit orthopedagogen, remedial teachers en trajectgroep-begeleiders.

Orthopedagogische begeleiding

Het Candea College beschikt over drie orthopedagogen en een aantal orthopedagogen in opleiding. Zij zijn er voor leerlingen die vast dreigen te lopen vanwege sociaal-emotionele problemen. De orthopedagoog onderzoekt samen met leerling, mentor en ouder(s)/verzorger(s) wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Vervolgens wordt in overleg een plan opgesteld. Begeleiding bestaat meestal uit individuele gesprekken tussen leerlingen en orthopedagoog. Soms moet er begeleiding buiten school worden gezocht. De orthopedagoog kan daarbij adviseren en doorverwijzen.

Remedial Teaching

Leerlingen met een leerprobleem kunnen in aanmerking komen voor remedial teaching (RT). Vaak is er sprake van een tijdelijk probleem, soms gaat het om een langdurig probleem of een stoornis, bijvoorbeeld dyslexie, aandachtstekortstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum. RT houdt in dat de leerstof wordt aangeboden op een manier die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Het kan gaan om verschillende vaardigheden zoals begrijpend lezen, technisch lezen, uitbreiding woordenschat, samenvattingen maken, mindmappen, spelling en grammatica, wiskunde, rekenen of het plannen van het schoolwerk. Kortom: het gaat vooral om “leren leren”.

Trajectgroep

Er wordt een beroep gedaan op de trajectgroep als er intensieve individuele ondersteuning nodig is.
De trajectgroep biedt leerlingen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen planmatig onderwijs op maat. Gedurende 6 tot 8 weken kunnen de leerlingen in een kleine setting met veel structuur begeleid worden binnen school. Na deze periode gaat de leerling (gedeeltelijk) terug naar de klas, of wordt de periode in de trajectgroep verlengd. In een enkel geval wordt de leerling elders geplaatst.

Trainingen

Dienst EOC biedt meerdere trainingen aan voor leerlingen. Een training duurt enkele weken.

Studievaardigheden voor eerstejaarsleerlingen met dyslexie
Zoals de naam al zegt is deze training bedoeld voor dyslectische leerlingen. De training wordt in het begin van het eerste leerjaar aangeboden. De leerlingen leren hier onder andere de volgende zaken:

  • Hoe je woorden uit vreemde talen kunt leren
  • Hoe je je huiswerk kunt plannen
  • Hoe je lange leesteksten kunt aanpakken en samenvatten
  • Hoe je voorleessoftware kunt gebruiken

Faalangstreductietraining
Deze training is geschikt voor leerlingen die veel spanning ervaren bij het voorbereiden en/of maken van toetsen. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw en in het examenjaar.

Sociale weerbaarheidstraining
Het doel van deze training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw.

Opstaptraining
De opstaptraining is bedoeld voor leerlingen in groep 8 met een specifieke onderwijsbehoefte (bijvoorbeeld voor leerlingen met extreme faalangst of een stoornis in het autistisch spectrum). Tijdens deze training maken de betreffende leerlingen in april/mei van groep 8 langzaam maar zeker kennis met het Candea College, zodat de overstap na de zomervakantie niet zo groot is.

Aanmeldprocedure bij de Dienst EOC

Een aanmelding voor orthopedagogische begeleiding, remedial teaching, trajectgroep of een training verloopt via de mentor. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:

  • Mentor, leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) constateren een probleem dat onvoldoende binnen de klas kan worden aangepakt.
  • De mentor overlegt met Dienst EOC hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. Indien nodig wordt de leerling bij Dienst EOC aangemeld, uiteraard in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s).
  • De mentor en ouder(s)/verzorger(s) vullen een aanmeldformulier is. Hierin wordt beschreven wat de hulpvraag is en ook wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.
  • Het betreffende lid van Dienst EOC gaat aan de slag met de leerling. Allereerst wordt een plan van aanpak opgesteld. Alle betrokken worden hierover vervolgens geïnformeerd.

Zorg- en adviesteam

Het zorg- en adviesteam (ZAT) is een overleg waarbij verschillende deskundigen met ouder(s)/verzorger(s) en school meedenken als daar behoefte aan is. Het gaat dan meestal om forse problemen rond gedrag en ontwikkeling van het kind, thuis en/of op school. Doel is om samen te kijken welke hulp en begeleiding gewenst is voor het kind en het gezin. Het ZAT komt maandelijks bij elkaar en bestaat, naast de ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van school, uit de jeugdconsulente van de gemeente, de schoolagent, de jeugdarts en de leerplichtconsulent. Voor het bespreken van een leerling in het ZAT is toestemming van ouder(s)/verzorger(s)  nodig.

Zie onderstaand bestand voor meer informatie over het ZAT:
Informatie Zorg- en Advies Team 2017-2018

Dyslexiebeleid

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van extra voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn dyslexiecoaching, extra tijd bij toetsen en een aangepaste beoordeling van spellingtoetsen in de eerste leerjaren. Indien gewenst kunnen leerlingen met dyslexie tijdens toetsen en examens ook gebruik maken van voorleessoftware en/of een tekstverwerker (typen op een laptop). Dyslexieonderzoeken kunnen tot en met leerjaar 3 op school worden afgenomen, indien hier aanleiding toe is.

Zie onderstaand bestand voor meer informatie over het dyslexiebeleid van het Candea College:

Dyslexiebeleid 2017

Kleine dakpanklas leerjaar 1 vwo/havo

Bij overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is niet altijd meteen duidelijk welk schooltype het meest geschikt is. Voor deze leerlingen zijn er de zogenaamde dakpanklassen. Daarnaast heeft Candea ook nog een kleine dakpanklas vwo/havo 1, voor leerlingen op het grensvlak tussen speciaal en regulier onderwijs, die beter tot hun recht komen in een kleine klas waar meer structuur kan worden geboden.

Zie onderstaand bestand voor meer informatie over de kleine dakpanklas havo/vwo 1:

Kleine dakpanklas HV 2018.pdf

Vul voor aanmelding het onderstaand formulier in en stuur dit naar mevrouw Van de Belt, mailadres k.vandebelt@candea.nl.

Kleine dakpanklas HV vooraanmelding.docx

Samenwerkingsverband VO De Liemers

Candea College maakt samen Liemers College, Symbion en De Ziep deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Liemers. Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over passend onderwijs. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u hierover meer informatie.