Aanmelding en inschrijving

Als u en uw kind hebben gekozen voor het Candea College zorgen de ouders voor de inschrijving in de brugklas. De ouders zorgen voor de benodigde documenten, terwijl de basisschool de schoolse zaken aanvult. De inschrijfdatum voor 2020 is 15-03-2020. 
Het advies van de basisschool is leidend. Dit advies is gebaseerd op het leerlingevolgsysteem, de entreetoets groep 7 en het beeld dat de leerkracht heeft van uw zoon/dochter. Heeft uw zoon/dochter een uitgebreide hulpvraag/intensieve begeleiding nodig, maak dan van te voren een afspraak met de desbetreffende contactpersonen: Marenka van Toor zijn de contactpersonen voor vmbo (s)bb, vmbo kb en mavo of Ernst Rutten voor havo en vwo. Hun gegevens staan onder aan deze pagina.

Aanmelding en inschrijving

Voor alle leerlingen geldt dat voor een inschrijving de volgende zaken noodzakelijk zijn:

  • aanmeldformulier: (via de ouders of via de basisschool)
  • adviesformulier basisschool (toestemmingsformulier met handtekening van de ouders)
  • onderwijskundig rapport (OKR)
  • recente kleurenpasfoto 

De aanmelding wordt in behandeling genomen als we al deze formulieren hebben ontvangen. Als genoemde documenten ontvangen zijn, het dossier bekeken en besproken is en u een brief ter bevestiging heeft gekregen, dan is de inschrijving een feit.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door het Candea College ingeschreven. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt het Candea College of zij die kan bieden. Binnen 6 weken (exclusief vakanties) is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Voor de inschrijving voor het schooljaar 2019-2020 betekent dit dat er in week 17 (voor de meivakantie) duidelijkheid is.
Als het Candea College in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, wordt de leerling ingeschreven. Als het Candea College dat niet kan, zoekt het Candea College in samenwerking met de basisschool een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het Candea College. Als dit een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is, dient het Candea College een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint het Candea College met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden.
Soms is extra informatie nodig om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen. In dat geval wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken. 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Marenka van Toor
contactpersoon voor het vmbo bb, vmbo kb, mavo en dakpanklas mavo/havo
m.vantoor@candea.nl , 0316-367800

Ernst Rutten
contactpersoon voor havo en vwo bereikbaar onder: e.rutten@candea.nl , 
0316-367800