Passend Onderwijs

Trajectgroep
Er wordt een beroep gedaan op de trajectgroep als er intensieve individuele ondersteuning nodig is.
Leerlingen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen kunnen op afgesproken momenten onderwijs volgen in de trajectgroep. De trajectgroep is in een vast lokaal (op de locatie Eltensestraat) met een vaste begeleider. De trajectgroep is geopend op maandag /m donderdag. 

Samenwerkingsverband  
Om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen uit de regio werkt het Candea College samen in het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Per 1 januari 2020 zijn de besturen van SWV V(S)O 25.06 (Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Doorwerth, Rhenen) en SWV V(S)O 25.04 (Liemers, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam)  samengevoegd tot één regio en één samenwerkingsverband.

Onder aansturing van de heer Johnny Uytdewilligen als directeur bestuurder van SWV 25.06 is in 2019 de fusie voorbereid. Vanaf 1 september 2019  traden de beide toezichthoudende besturen zoveel als mogelijk was al op als één bestuur. In november 2019 heeft op basis van een fusiedocument en toestemming van het ministerie van OCW definitieve besluitvorming plaatsgevonden van de beide besturen over de fusie van SWV 25.06 en 25.04 per 1 januari 2020. Door deze actie zal het nieuwe SWV bij de categorie grootste SWVerbanden in het land gaan behoren.

Aanleiding voor en motivatie tot fusie
De overwegingen voor het besluit zijn als volgt. De geografische scheidslijn tussen de beide samenwerkingsverbanden Arnhem en de Liemers is dun. Een deel van de reguliere VO-leerlingen uit De Liemers volgt onderwijs in Arnhem en vice versa. De Liemerse leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs nodig hebben gaan daarvoor veelal naar de regio Arnhem omdat daar een uitgebreid aanbod aan VSO beschikbaar is. SWV V(S)O 2504, de Liemers, is met een beperkt aantal leerlingen en twee schoolbesturen klein in omvang. Dat heeft als nadeel dat het zorgt voor een onevenredige (financie¨le) last voor het samenwerkingsverband de Liemers. Het SWV 25.06 Arnhem wordt gezien als een beleidsrijke organisatie met een professioneel ingericht bureau en loket. Door samenvoeging wordt het fenomeen grensverkeer opgeheven en kunnen nog meer leerlingen gebruik maken van een passende onderwijsplek. Door samenvoeging zal er een groter gebied ontstaan waar een passend dekkend aanbod aangeboden kan worden.

Ook het samen optrekken vanuit een groter geheel met een gezamenlijk ondersteuningsplan en één directieraad zal leiden tot nog meer collegiale uitwisseling en vergroting van expertise. Dit zal nog meer kinderen een passende onderwijsplek bieden en ook minder thuiszitters tot gevolg hebben. De effecten schaalvergroting van het samengevoegde samenwerkingsverband ten opzichte van de huidige situatie van twee SWV’s is beperkt. Het onderwijs zal niet meer of minder ‘thuisnabij’ worden voor de leerlingen. Het aantal directeuren binnen het SWV waar de directeur-bestuurder zich mee verhoudt neemt toe van 25 naar 29.