Hoogbegaafdheid

FAQ Hoog- en meerbegaafdheid op het Candea College

1. Signalering van hoog- of meerbegaafdheid

Signalering kan op school plaatsvinden door docenten, of mentoren. De orthopedagogen die aan onze school verbonden zijn, ondersteunen hierbij. Signalering is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt nauwkeurige diagnostiek op meerdere vlakken. Zo kan er sprake zijn van onderpresteren. In veel gevallen is er al vóórdat leerlingen op het Candea komen contact met de groepsleerkracht van de basisschool en/of met de ouders. Sommige leerlingen hebben misschien al de MIK-klas op het Candea bezocht, vanuit de basisschool (MIK = Meer Intelligente Kinderen).  Informatie over de MIK-klas

2. Welk aanbod is er voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die naar het Candea gaan?

In het onderwijsaanbod zijn begeleiding en meer uitdaging te onderscheiden. Waar dat wenselijk is, is er ondersteuning voor hoog- en meerbegaafde leerlingen, bijvoorbeeld voor de zogenaamde executieve vaardigheden. Klik hier voor meer algemene informatie over executieve vaardigheden. Meer uitdaging is elke dag beschikbaar in het reguliere programma, in de maatwerkuren, het gymnasium en het technasium. Leerlingen kunnen op het Candea kiezen voor óf óf, maar ook voor én én. In dit verband wijzen we ook op de “mindset training”. We trainen leerlingen die dat nodig hebben in het denken vanuit een groeimindset, waarbij doorzettingsvermogen en inzet belangrijk kernwoorden zijn.

3. Hoe is het onderwijs in de brugklas afgestemd op hoog- en meerbegaafde leerlingen?

In de brugklas kunnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gevolgd worden op een hoger (VWO-)niveau. De leerlingen die hiervoor kiezen zitten in een aparte groep voor deze vakken. Daarnaast is er elke dag maatwerk, waarvoor leerlingen zich per periode opnieuw kunnen inschrijven. Maatwerk bestaat voor begaafde leerlingen uit verrijking, verdieping, of verbreding. Te denken valt aan modules als ‘sterrenkunde’, ‘de oudheid’, maar ook ‘yoga’, of ‘robotica’. Wij kiezen er uitdrukkelijk niet voor om leerlingen gedurende de hele schooldag in een aparte groep te plaatsen.

4. Atheneum, gymnasium én technasium

Na de brugklas kiezen leerlingen voor één onderwijstype. In het VWO onderscheiden we atheneum en gymnasium (mét Latijn in het examenpakket en in de onderbouw ook Grieks). Het Candea kent daarnaast, als enige school in de regio Arnhem, een Technasium. De combinatie gymnasium + technasium wordt gekozen door leerlingen die veel uitdaging aankunnen. Klik hier voor algemene informatie over het Technasium.

5. Hoog- en meerbegaafdheid in de hogere leerjaren

In de hogere leerjaren nemen de mogelijkheden voor verbreding en verdieping toe. Er komt bovendien de mogelijkheid van versnelling bij. Het Candea kiest ook voor begaafde leerlingen voor een aanbod op maat met veel keuzemogelijkheden. Zo kan gekozen worden voor verdiepend, of verbredend maatwerk. Leerlingen kunnen twee profielen combineren en daarin dan ook examen doen (bijv. NG en NT). Alle leerlingen kiezen op het vwo standaard een extra vak. Bij de keuze van vakken worden leerlingen nauwelijks beperkt. Vrijwel alle gewenste vakkencombinaties zijn mogelijk. Er is een verdiepend en verbredend vakkenaanbod, met vakken als Cambridge Engels en Spaans. Breed geïnteresseerde leerlingen kunnen zich aansluiten bij de Hope XXL-academy op het Candea. Verder kunnen vakken gekozen worden van de “Quadraam Highschool”, zoals informatica, filosofie etc., kunnen leerlingen hun eigen leervragen onderzoeken in de “avonturenlijn”.

6. Hoog- en meerbegaafdheid en het eindexamen

Ook hier geldt: leerlingen kunnen zelf in belangrijke mate bepalen hoeveel en hoe zij willen verbreden, verdiepen, of versnellen. Zo kunnen begaafde leerlingen voor bepaalde vakken versneld examen doen. Zij doen bijvoorbeeld het examen Engels al in de 5e klas. Leerlingen die wiskunde B volgen, kunnen wiskunde A als extra vak kiezen en in 5 vwo versneld examen doen in wiskunde A. Begaafde leerlingen uit andere schooltypes (zoals de havo) kunnen voor individuele vakken examen doen op een hoger niveau. Dat niveau wordt dan ook op hun diploma vermeld. Wie dat wil, kan één, of meer extra examenvakken kiezen, buiten het extra examenvak dat wij op het Candea voor alle VWO’ers verplicht stellen. Al deze mogelijkheden zijn er ook voor leerlingen die hun opleiding al combineren met het technasium.